متن باز

bitMapFontCreator:

ابزاری برای تبدیل فونت های پارسی ttf به فرمت بیت مپ و برای نمایش متن راست به چپ، جهت استفاده در JmonkeyEngine.

آدرس گیت هاب: https://github.com/RayanFar/bitMapFontCreator