Skip to content

برچسب: عدد تصادفی در یک بازه

تولید عدد صحیح تصادفی در یک بازه در جاوا

تولید عدد صحیح تصادفی در یک بازه در جاوا : برای ایجاد عدد رندم در جاوا از این سه کلاس استفاده میشود. java.util.Random.nextInt Math.random java.util.Random.ints (جاوا ۸) ۱- کلاس Random و متد nextInt یک عدد از ۰ و شامل صفر…

۲ Comments