Skip to content

ماه: دی ۱۳۹۶

تولید عدد صحیح تصادفی در یک بازه در جاوا

تولید عدد صحیح تصادفی در یک بازه در جاوا : برای ایجاد عدد رندم در جاوا از این سه کلاس استفاده میشود. java.util.Random.nextInt Math.random java.util.Random.ints (جاوا ۸) ۱- کلاس Random و متد nextInt یک عدد از ۰ و شامل صفر…

۲ Comments

آسیب پذیری تزریق کد

تزریق کد معمولا زمانی اتفاق می افتد که ورودی های نامطمعن و بدون اعتبار سنجی مستقیما در برنامه اجرا شود. یکی از منابع بالقوه ی آسیب پذیریِ تزریق کد استفاده از جاوا اسکریپت در کد جاوا است. بسته javax.script شامل…

Leave a Comment